भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या
संपर्क
भूविज्ञान आणी खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासन, नागपुर

"खनिज भवन", प्लॉट नं २७,
शिवाजीनगर
नागपुर - ४४००१०

संचालकांचे सहाय्यक : 91-0712 - 2228788
सह संचालक : 91-712-2220755
फॅक्स : 0712 - 2225694

ई मेल: director@mahadgm.gov.in