भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या
प्रशासन
भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय हे महाराष्ट्र शासनाचे उद्योग विभागा अंतर्गत कार्यरत आहे.

भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाचे मुख्य कार्यालय नागपूर येथे असून चार प्रादेशिक कार्यालये वरिष्ठ उपसंचालक / उपसंचालक यांचे अधिपत्याखाली नागपूर, चंद्रपूर, कोल्हापूर व औरंगाबाद येथे कार्यरत आहेत.

तसेच खनिजांचे ररसायनिक विश्लेषणाकरीता नागपूर येथे रासायनिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे. संचालनालयात एकुण मंजूर पदे 480 आहेत.

संचालनालयाची कार्यपध्दती :- भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाची दोन प्रमुख कार्ये आहेत :-
(1) खनिज समन्वेषण
(2) खनिज प्रशासन