भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या
ताज्या बातम्या
दिनांक : 31/08/2018
Letter of Intent for Nandgao-Ekodi Limestone Block and Guguldoh Manganese Block

1) Letter of Intent for Nandgao-Ekodi Limestone Block dated 7.11.2017

2) Letter of Intent for Guguldoh Manganese Block dated 5.6.2018.