भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय, महाराष्ट्र शासन, नागपुर.

खनीजांची माहिती


ताज्या बातम्या
संचालनालयाची प्रकाशने
संचालनालयाची प्रकाशने :-
1)    जिऑलॉजी अॅन्ड मिनरल रिर्सोसेस ऑफ महाराष्ट्र
2)    नागरिकांची सनद
3)    राज्य खनिज धोरण -1999 व संलग्नीत बाबी.